www.wycinka.e26.eu


  Wycinki
Wycinka - uprawnienia

Aby możliwe było przeprowadzenie wycinki, konieczne jest posiadanie uprawnień pozwalających na przeprowadzanie pracy na wysokościach.

Wojewódzki Konserwator Zabytków na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 18.10.2000 roku w sprawie zasad i trybu udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, archeologicznych i wykopaliskowych oraz warunków ich prowadzenia i kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania tych prac ( DZ.U. Nr 93 poz. 1033 z 2000r.) wydaje zaświadczenie stwierdzające posiadanie kwalifikacji w zakresie wykonywania prac o charakterze technicznym polegającym na zabezpieczeniu, uzupełnianiu, rekonstrukcji, konserwacji parków zabytkowych i innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej.

Czy wiesz, że Materiały utwardzające składają się na drewno we wnętrzu pnia, gałęzi i korzeni oraz okrywającą je z wierzchu korę. Zaś, gdy umarłe drzewo leży już wystarczająco długo na dnie lasu, nawet 40% jego objętości mogą zajmować żywe komórki grzybów, bakterii i innych organizmów.